Lidt om Skovhusene
Skovhusene blev stiftet i 1990 af en række Albertslundere der havde det til fælles, at deres nuværende boliger var blevet for store.
Det var således et krav, at boligerne skulle være nemme at vedligeholde og at man skulle kunne blive boende såfremt der opstod handicap eller lignende.
I Snebærhaven lå en ubebygget grund, som skulle have været 3. etape af A/B Snebærhaven, men på det tidspunkt ikke kunne sælges.
Grunden blev købt, og de kommende beboere var med i hele planlægningen og fik indflydelse på indretningen af hvert enkelt hus.
I dag fremstår bebyggelsen som en arkitektonisk perle, beliggende lige op til Vestskoven, og med 13 velfungerende andelsboliger.
Skovhusene deler fællesarealer og fælleshuse med Snebærhaven. Fællesarealet er beplantet med buske og træer og har et stort frit græsareal med en tilhørende legeplads. Der er 2 fælleshuse, hvoraf det ene er fællesrum med plads til 40 gæster, og huset er udstyret med service, så det kan lejes til fester o.l.. Det andet hus er kombineret redskabsrum og værksted, udstyret med værktøj der tilfredsstiller enhver handymand.

VEDTÆGTER
for
Andelsboligforeningen "SKOVHUSENE"

Navn, hjemsted og formål.
§ 1
Foreningens navn er Andelsboligforeningen "SKOVHUSENE". Foreningens hjemsted er Albertslund Kommune.
§ 2
Foreningens formål er at erhverve eller opføre, eje og ad¬ministrere ejendommen, matr. nr. 9 ly del 1, Herstedøster By, Her¬stedøster.
Medlemmer:
§ 3
Stk. 1. Som medlem kan med bestyrelsens godkendelse optages en¬hver, der bebor eller samtidig med optagelsen som medlem overta¬ger brugsretten til og flytter ind i en bolig i foreningens ejendom. Medlemmer skal betale det til enhver tid fastsatte indskud.
Stk. 2. Hvert medlem må kun have brugsret til én bolig og er for¬pligtet til at benytte denne, jf. dog § 12.
Stk. 3. Som andelshaver kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en person eller en juridisk person, som har købt andelen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. Denne andelshaver skal betale boligafgift og andre beløb, der opkræves af foreningen, frem til det tidspunkt, hvor andelen er videresolgt. Denne andelshaver kan ikke fremleje boligen, har hverken stemmeret eller mulighed for at stille forslag på andelsboligforeningens generalforsamling, og skal inden 6 måneder fra auktionsdagen sælge andelen til en person, som opfylder kravene i § 3 stk. 1 og 2. Såfremt andelen ikke er solgt inden 6 måneder fra auktionsdagen, overtager andelsboligforeningen salget, og bestemmer, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i § 22.
Indskud, hæftelse og andel:
§ 4
Stk. 1. Indskud udgør et beløb, svarende til 205.426,oo - 170.801,oo – eller 152.338,oo kr. Indskuddet skal indbetales kontant.
Stk. 2. Ved en senere overdragelse betales ud over indskuddet et tillægsbeløb, således at indskuddet og tillægsbeløbet tilsammen sva¬rer til den pris, der kan godkendes efter § 20.
§ 5
Stk. 1. Et medlem hæfter alene med sit indskud for forpligtelser, der vedrører foreningen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Har generalforsamlingen besluttet, at der i foreningens ejen¬dom skal optages realkreditlån eller lån i pengeinstitut, der er sikret ved pantebrev eller håndpant i et ejerpantebrev, hæfter medlemmer¬ne kun personligt, solidarisk for denne pantegæld, hvis kreditor ud¬trykkeligt har taget forbehold herom.
Stk. 3. Et medlem eller dettes bo hæfter efter stk. 1 og 2, indtil en ny andelshaver har overtaget boligen og hermed er indtrådt i for¬pligtelsen.
§ 6
Medlemmerne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud. (Generalforsamlingen kan foretage regulering af andelene, således at det indbyrdes forhold mellem andelene kommer til at svare til boligernes indbyrdes værdi.
§ 7
Stk. 1. Andelen kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse med reglerne i §§ 14-20, ved tvangssalg dog med de ændringer, der følger af reglerne i andelsboligforeningslovens § 6 b.
Stk. 2. For andelen udstedes andelsbevis, der lyder på navn. Bortkommer andelsbeviset, kan bestyrelsen udstede et nyt, der skal angi¬ve, at det træder i stedet for et bortkommet andelsbevis.
Stk. 3. Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven. Der kan ikke gives transport i et eventuelt tilgodehavende efter en overdragelse, som endnu ikke er aftalt. Der kan heller ikke anvises eller meddeles fuldmagt for nogen anden end andelshaveren til at modtage og kvittere for afregning af et sådant tilgodehavende. Foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler gebyr for afgivelse af erklæringer til brug for tinglysning af pantebreve eller retsforfølgning i henhold til andelsboligforeningslovens § 4 a, ligesom foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler for eventuel vurdering af forbedringer m.v..


Boligaftale:
§ 8
Stk. 1. Foreningen opretter en boligaftale med hvert medlem. Boligaf¬talen indeholder bestemmelser om boligens brug m.v.
Stk. 2. En bolig må udelukkende benyttes til beboelse og ikke til erhverv i nogen form.
Boligafgift:
§ 9
Boligafgiftens størrelse fastsættes med bindende virkning for medlemmerne af generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan re¬gulere boligafgiften, således at det indbyrdes forhold mellem boligafgiftens størrelse svarer til boligernes indbyrdes værdi.
Vedligeholdelse m.v.:
§ 10
Stk. 1. Al indvendig vedligeholdelse påhviler andelshaveren, bort¬set fra vedligeholdelse af fælles forsyningsledninger, udskiftning af udvendige døre samt vinduer. Andelshaverens vedligeholdelsespligt omfatter også eventuelle nødvendige udskiftninger af bygningsdele og tilbehør til boligen, så som f.eks. udskiftning af gulve og køk¬kenborde. Andelshaverens vedligeholdelsespligt omfatter også for¬ringelse, som skyldes slid og ælde.
Stk. 2. Generalforsamlingen fastsætter nærmere regler om udførelse af den udvendige vedligeholdelse, herunder vedligeholdelse af gård- og havearealer.
Stk. 3. Forsømmer en andelshaver groft sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kræve nødvendig vedligeholdelse foretaget inden for en nærmere fastsat frist. Bestyrelsen har ret til at få eller skaffe sig adgang til boligen for at konstatere, at vedligeholdelsesarbejderne er foretaget. Foretages vedligeholdelsen ikke inden for den fastsatte frist, kan vedligeholdelsesarbejderne udføres af foreningen for an¬delshaverens regning eller andelshaveren kan ekskluderes efter reg¬lerne i § 23, dog kan brugsretten først bringes til ophør med 3 må¬neders varsel.
Stk. 4. Andelshaverne har pligt til at deltage i de fælles arbejdsdage, eller betale aftalt gebyr ved udeblivelse.
Forandringer:
§ 11
Stk. 1. Andelshaverne er berettiget til at foretage forandringer i boli¬gen, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Godkendte bygningsmæssige ændringer skal tilbageføres til det oprindelige for sælgers regning, dersom køber af boligen forlanger dette i henhold til stk. 3 og stk. 4
Stk. 3. Iværksættelsen af udvendige forandringer skal godkendes af bestyrelsen.
Stk. 4. Forandringerne skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen og andre of¬fentlige forskrifter.
Stk. 5. Enhver forandring af boligen skal, inden den bringes til udførelse, forelægges for bestyrelsen. I tilfælde, hvor byggetilladelse er påkrævet, forevises den for bestyrelsen, inden arbejdet iværksættes. Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte forandringer.
Udlejning
§ 12
Stk. 1. En andelshaver kan kun udleje eller udlåne sin bolig med be¬styrelsens tilladelse, som kun kan gives, når en andelshaver af særli¬ge grunde midlertidigt må fraflytte sin lejlighed for kortere periode. Bestyrelsen skal endvidere godkende lejeren og betingelserne for le¬jemålet.
Stk. 2. Udleje eller udlån af enkelte værelser kan tillades af bestyrel¬sen efter betingelser fastsat af denne.
Husorden:
§ 13
Stk. 1. Generalforsamlingen kan til enhver tid, bindende for alle medlemmer, fastsætte regler for husorden, husdyrhold m.v., jf. dog stk. 3.
Stk. 2. Bestående rettigheder om husdyrhold m.v. kan ikke bortfalde før efter dyrets død.
Stk. 3. Et medlem har dog altid ret til at holde førerhund, selvom øvrige medlemmer er afskåret fra husdyrhold.
Overdragelse:
§ 14
Stk. 1. Ønsker en andelshaver at fraflytte sin bolig, sker overdragelsen efter følgende rækkefølge:
a. Til personer med hvem andelshaveren er beslægtet i lige op- eller nedstigende linje, eller til personer, der i mindst 2 år har haft fælles husstand med andelshaveren.
b. Til andre personer i forbindelse med bytte med en anden bolig.
c. Til andre andelshavere i foreningen, som er indtegnet på en li¬ste hos bestyrelsen. Den først indtegnede på listen går forud for andre. Overtages boligen af et andet medlem af foreningen, har dette andet medlem indstillings retten til den nu le¬dige bolig.
d. Til personer, som er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen.

e. Til personer, som indstilles af andelshaveren.
Stk. 2. Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver. Nægtes godkendelse, skal skriftlig begrundelse gives senest 3 uger efter, at be¬styrelsen har modtaget meddelelse om, hvem der indstilles.
Stk. 3. Er der oprettet venteliste, har bestyrelsen på begæring af den fraflyttende andelshaver pligt til at anvise en ny andelshaver inden 6 uger fra begæringen. I modsat fald er andelshaveren selv berettiget til at indstille en person til bestyrelsens godkendelse efter stk. 2.
§ 15
Har andelshaveren ikke inden mindst 3 måneder efter at være fraflyttet sin bolig efter § 14, stk. 1, litra e, indstillet en anden i sit sted, eller er overdragelsen aftalt i strid med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i § 22.
§ 16
En andelshaver er uden fraflytning af boligen berettiget til at overdrage sin andel helt eller delvis til et husstandsmedlem, der i mindst 2 år har haft fælles husstand med andelshaveren. Den pågæl¬dende skal godkendes af bestyrelsen. Eventuel nægtelse af godken¬delse skal begrundes skriftligt.
Dødsfald:
§ 17
Stk. 1. Dør andelshaveren har ægtefællen ret til at fortsætte medlemskab og beboelse af boligen.
Stk. 2. Ønsker ægtefællen ikke at fortsætte medlemskab og beboelse, har denne ret til efter reglerne i § 14, stk. 1, at indstille, hvem der skal overtage andel og bolig.
Stk. 3. Efterlades der ikke ægtefælle, eller ønsker denne ikke at be¬nytte sin ret efter stk. 1 og 2, skal der efter følgende rækkefølge gi¬ves fortrinsret til:
a. Personer, som beboede bolig ved dødsfaldet og som i mindst 2 år havde haft
fælles husstand med andelshaveren.

b. Personer, som af den afdøde andelshaver ved testamente eller ved skriftlig
henvendelse til bestyrelsen var anmeldt som berettiget til andel og bolig ved andelshaverens død.
c. Personer med hvem andelshaveren er beslægtet i lige op - eller nedstigende linje.
Stk. 4. Ved overdragelse efter stk. 3 finder reglerne i § 14, stk. 2, tilsvarende anvendelse.
Stk. 5. Boligen skal overtages efter disse regler eller fraflyttes senest den 1. i måneden, der indtræder næst efter 3-månedersdagen for dødsfaldet. Er ingen ny andelshaver indtrådt forinden, finder § 15 tilsvarende anvendelse.
Samlivsophævelse:
§ 18
Stk. 1. Ved ophævelse af samliv mellem ægtefæller er den af parter¬ne, der efter deres eller myndighedernes bestemmelse får retten til boligen, berettiget til at fortsætte eller indtræde i medlemskab og beboelse af boligen.
Stk. 2. Reglen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved ophævelse af samlivsforhold i øvrigt, såfremt den person, der i henhold hertil skal overtage andel og bolig, har haft fælles husstand med andelsha¬veren i mindst 2 år før samlivsophævelsen.
Opsigelse:
§ 19
Andelshaveren kan ikke opsige medlemskab af foreningen og brugsret til boligen, men kan alene udtræde efter reglerne i §§ 14-22 om overførsel af andel.
Overdragelses sum:
§ 20.
Stk. 1. Prisen for andelen skal godkendes af bestyrelsen, som desuden skal godkende eventuelle aftaler efter stk. 2. Bestyrelsen kan kun godkende en rimelig pris og højst et beløb opgjort efter nedenstående retningslinjer.
a. Værdien af andelen i foreningens formue sættes til den pris, der er fastsat på den
seneste årlige generalforsamling.
Andelenes pris fastsættes under iagttagelse af reglerne i lov om andelsforeninger og andre boligfællesskaber. Generalforsam¬lingens prisfastsættelse er bindende, selvom der lovligt kunne have været fastsat en højere pris.

b. Værdien af forbedringer i boligen ansættes til anskaffelsespri¬sen med fradrag af
eventuel værdiforringelse på grund af alder og slitage.

c. Værdien af inventar, der er særligt tilpasset eller installeret i boligen, fastsættes
under hensyntagen til anskaffelsespris, alder og slitage.

d. Såfremt boligens vedligeholdelsesstand er usædvanlig god eller mangelfuld
beregnes pristillæg respektive prisnedslag under hensyn hertil.
Stk. 2. Hvis der samtidig med overdragelse af andelen overdrages løsøre eller indgås anden retshandel, skal vederlaget sættes til værdien i fri handel.
Stk. 3. Fastsættelsen af prisen for forbedringer, inventar og løsøre sker med udgangspunkt i en opgørelse udarbejdet af den fraflyttende andelshaver.
Stk. 4. Kan den fraflyttede andelshaver ikke acceptere den af besty¬relsen fastsatte pris for forbedringer, inventar eller løsøre samt det af bestyrelsen fastsatte nedslag for mangelfuld vedligeholdelsesstand, vurderes disse ved syn og skøn, foretaget af en skønsmand, der skal være bekendt med andelsboligforhold. Parterne udpeger i forening en skønsmand. Kan parterne ikke blive enige herom, udpeges skønsmanden af boligretten. Skønsmanden skal ved besigtigelsen af boligen indkalde både den pågældende andelshaver og bestyrelsen og udarbejde en vurderingsrapport, hvor prisberegningen specificeres og begrundes. Skønsmandens vurdering er bindende for såvel an¬delshaveren som bestyrelsen. Skønsmanden fastsætter selv sit hono¬rar og træffer bestemmelse om, hvorledes omkostningerne ved skønnet skal fordeles mellem den fraflyttede andelshaver og foreningen, idet der herved tages hensyn til, hvem af parterne, der har fået med¬hold ved skønnet.
Finansiering af overdragelses sum:

§ 21
Har andelshaveren i forbindelse med finansiering af købet af andelen optaget et lån i et pengeinstitut, underretter bestyrelsen pen¬geinstituttet om godkendelse af salg af andelen, hvis pengeinstituttet udtrykkelig har anmodet herom.
Fremgangsmåde:
§ 22
Stk. 1. Inden aftalens indgåelse skal sælgeren udlevere et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter til køberen samt andelsboligfor¬eningen seneste årsregnskab og budget, en opstilling af købesummens beregning med specifikation af prisen for andelen, herunder udførte forbedringer og inventar. Sælgeren skal endvidere inden af¬talens indgåelse skriftligt gøre køberen bekendt med indholdet af be-stemmelserne i lov om andelsboligforeninger og andre boligfælles¬skaber om prisfastsættelse, om adgangen til at hæve aftalen eller kræve prisen nedsat samt bestemmelserne om straf.
Stk. 2. Mellem sælger og køber oprettes en skriftlig overdragel¬sesaftale. Bestyrelsen kan forlange, at overdragelsesaftalen oprettes på en af bestyrelsen udarbejdet kontrakt. Overdragelsesaftalen forsy¬nes med bestyrelsens påtegning om godkendelse efter stk. 3.
Stk. 3. Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen. Har bestyrelsen ikke reageret inden 4 uger efter aftalens forelæggel¬se, anses overdragelsen for godkendt.
Stk. 4.a. Overdragelsessummen skal senest 2 uger før overtagelsesdagen indbetales kontant til foreningen, som – efter fradrag af sine tilgodehavender – afregner provenuet først til eventuelle rettighedshavere, herunder pant- og udlægshavere, og dernæst til den fraflyttende andelshaver.
b. Foreningen kan kræve, at overdrageren refunderer udgiften til forespørgsel til ”Andelsbogen”, samt refunderer udgifter og betaler et rimeligt vederlag for bestyrelsens og/eller administrators ekstraarbejde ved afregning til pant- eller udlægshavere og ved tvangssalg eller –auktion.
Stk. 5. Snarest mulig efter køberens overtagelse af boligen skal den¬ne med bestyrelsen gennemgå boligen for at konstatere eventuelle mangler ved boligens vedligeholdelsesstand eller ved forbedringer, inventar og løsøre, der er overtaget i forbindelse med boligen.
Stk. 6. Forlanger køberen prisnedslag for sådanne mangler, kan be¬styrelsen, hvis kravet skønnes rimeligt, tilbageholde et tilsvarende beløb ved afregningen til sælgeren, således at beløbet først udbeta¬les, når det ved dom eller forlig mellem parterne er fastslået, hvem det tilkommer.
Eksklusion:
§ 23
Stk. 1. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem og bringe dennes brugs¬ret til ophør i følgende tilfælde:
a. Når et medlem ikke betaler skyldigt indskud, og medlemmet ikke har betalt det
skyldige beløb senest 3 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til medlemmet.

b. Når et medlem er i restance med boligafgiften eller andre ydel¬ser, der skal
erlægges sammen med denne, og medlemmet ikke har berigtiget restancen senest 3 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til medlemmet.
c. Når et medlem groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt.
d. Når et medlem gør sig skyldig i forhold, svarende til de, der efter lejelovens bestemmelser berettiger ejeren til at hæve lejemålet.
Stk. 2. Efter eksklusion skal bestyrelsen disponere efter reglerne i §15.
Generalforsamling:
§ 24
Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden
a. Valg af dirigent.
b. Bestyrelsens beretning.
c. Forelæggelse af årsregnskabet, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen.
d. Forelæggelse og godkendelse af drifts- og likviditetsbudget - herunder fastsættelse af årlige bestyrelsesudgifter til dækning af telefon, pc, brevskrivning, kørsel til møder - samt beslutning om eventuel ændring af boligafgiften.
e. Forslag.
f. Valg til bestyrelse
g. Valg af administrator.
h. Valg af revisor.
i. Valg af intern revisor.
j. Eventuelt.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalfor¬samling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer eller 1/4 af for¬eningens medlemmer eller administrator - hvis en sådan er valgt - forlanger det, med angivelse af dagsorden.
§ 25
Stk. 1. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan nedsættes til 8 dage. Indkaldelse skal indeholde dagsorden for gene¬ralforsamlingen.
Stk. 2. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, hvis det enten er nævnt i indkaldelsen eller andelshaverne ved opslag eller på lignende måde senest 4 dage før generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling.
Stk. 3. Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt til at stille forslag har enhver andelshaver og dennes ægtefælle eller dennes myndige husstandsmedlemmer. De(n) adgangsberettigede kan ledsages af en professionel eller personlig rådgiver, der har ret til at tage ordet på generalforsamlingen. Revisor og administra¬tor - hvis en sådan er valgt - samt personer der er indbudt af bestyrel¬sen, har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalfor¬samlingen.
Stk. 4. Hver andel giver 2 stemmer. En andelshaver kan kun give fuldmagt til sin ægtefælle eller et myndigt husstandsmedlem eller til en anden andelshaver. En andelshaver kan dog kun afgive to stemmer i henhold til fuldmagt.
§ 26
Stk. 1. Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt flertal, bortset fra spørgsmål anført i stk. 2. Dog skal altid mindst 1/5 af foreningens medlemmer være til stede.
Stk. 2. Vedtagelse af forslag om
a. Nyt indskud,
b. Regulering af det indbyrdes forhold af boligafgiften,
c. Iværksættelsen af arbejder, hvis finansiering kræver en forhø¬jelse af boligafgiften med mere end 40%,
d. Salg af foreningens ejendom, eller del heraf,
e. Vedtægtsændringer,
f. Foreningens opløsning,
kræver, at mindst 2/3 af medlemmerne er til stede og at 2/3 stemmer for forslaget. Er der mindre end 2/3 af medlemmerne til stede, men stemmer 2/3 af de fremmødte for forslaget, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 flertal, uanset antal tilstedeværende medlemmer.
§ 27
Referatet af generalforsamlingen underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen. Referat eller tilsvarende information om de på ge¬neralforsamlingen trufne beslutninger sendes til andelshaverne senest én måned efter generalforsamlingens afholdelse.
Bestyrelse:
§ 28
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslut¬ninger, herunder repræsentation i G/F Skovengen..
§ 29
Stk. 1. Bestyrelsen består af mindst 3 medlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse. Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen, men i øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv. Generalforsamlingen vælger desuden en eller to suppleanter.
Stk. 2. Som bestyrelsens medlemmer og suppleanter kan vælges an¬delshavere og disses myndige husstandsmedlemmer. Som bestyrel¬sesmedlem eller suppleant kan kun vælges én person fra hver hus¬stand.
Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. På den stiftende generalforsamling vælges to bestyrelsesmedlemmer dog kun for 1 år ad gangen. Bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år ad gan¬gen. Genvalg kan finde sted.
Stk. 4. Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræ¬der suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære general¬forsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end 3, indkaldes en generalforsamling til valg af sup¬plerende bestyrelsesmedlemmer. Valg af et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for et fratrådt medlem sker kun for den resterende del af den fratrådtes valgperiode.
§ 30
Stk. 1. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han eller en person, som han er beslægtet eller besvog¬ret med eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse.
Stk. 2. Der tages referat af bestyrelsesmøderne. Referatet underskri¬ves af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.
Stk. 3. I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden.
§ 31
Stk. 1. Bestyrelsen indkaldes af formanden eller i dennes forfald, af næstformanden, så ofte der er anledning hertil, samt når 1 med¬lem af bestyrelsen begærer det.
Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af med¬lemmerne, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.
Stk. 3. Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed.
§ 32
Foreningen tegnes af formanden og to andre bestyrelsesmed¬lemmer i forening.
Administration:

§ 33
Stk. 1. Generalforsamlingen kan vælge en administrator til at forestå ejendommens almindelige økonomiske og driftsmæssige forvaltning. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte administrator. Besty¬relsen træffer nærmere aftale med administrator om hans opgaver og beføjelser.
Stk. 2. Hvis generalforsamlingen ikke har valgt nogen administrator, varetager bestyrelsen ejendommens administration, efter reglerne i stk. 3-5.
Stk. 3. Bortset fra en mindre kassebeholdning skal foreningens mid¬ler indsættes på særskilt konto i et pengeinstitut. Træk på kontoen kan kun foretages ved underskrift fra 2 bestyrelsesmedlemmer i for¬ening. Alle indbetalinger fra medlemmer og lejere, herunder også indbetalinger i forbindelse med salg af andele, skal ske direkte til den nævnte konto.
Stk. 4. Bestyrelsen vælger af sin midte en kasserer.
Stk. 5. Som sikkerhed for bestyrelsesmedlemmernes økonomiske ansvar overfor foreningen tegner foreningen en kautionsforsikring med en dæknings sum svarende til mindst ½ års indtægter for foreningen.
Regnskab og revision:
§ 34
Stk. 1. Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af hele bestyrelsen og admi¬nistrator, hvis en sådan er valgt, jf. § 33.
Stk. 2. I forbindelse med fremlæggelsen af årsregnskabet stiller be¬styrelsen forslag til generalforsamlingens godkendelse vedrørende fastsættelse af andelens værdi for perioden indtil næste årlige gene¬ralforsamling, jf. § 20. Forslaget anføres som note til regnskabet.
Stk. 3. Regnskabsåret er kalenderåret.
§ 35
Stk. 1. Generalforsamlingen vælger en revisor til at revidere årsregnskabet. Revisor skal føre revisi¬onsprotokol. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte revisor.

Stk. 2. Det reviderede, underskrevne årsregnskab samt forslag til drifts- og likviditetsbudget udsendes til andelshaverne samtidig med indkaldelse af den ordinære generalforsamling.
Stk. 3. Såfremt der ikke bruges ekstern administrator, skal der foretages interne uanmeldte kasseeftersyn af intern revisor. Den interne revisor har ikke juridisk eller økonomisk ansvar, men tilkendegiver ved påtegning af regnskabet at eftersyn har fundet sted.
Opløsning:
§ 36
Stk. 1. Opløsning ved likvidation forestås af to likvidatorer, der væl¬ges af generalforsamling.
Stk. 2. Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden deles den resterende formue mellem de til den tid værende medlem¬mer i forhold til deres andels størrelse.
Ovenstående vedtægter er revideret på nedennævnte ordinære generalforsamling, og erstatter de reviderede vedtægter af 14. april 2010.
Vedtaget på generalforsamlingen den: 19. april 2017.

Der er i øjeblikket mere end 70 på ventelisten, men erfaringen viser at det ikke er alle der er parat til at flytte ind lige nu.
Såfremt man er interesseret i at blive skrevet på vor venteliste skal der ske henvendelse til Britt Holberg-Jørgensen på e-mail brittholberg@hotmail.com eller tlf. 43 64 62 08 med oplysning om navn, adresse og e-mailadresse. Desuden indbetales registreringsgebyr til foreningens konto i Nykredit Bank 8117-4430810.
Det koster 100 kr. pr. år at være registreret. Har man ikke en e-mailadresse eller ønsker man ikke at oplyse denne, koster der 150 kr. pr. år at være registreret. Foreningen kvitterer for indbetalingen snarest efter modtagelse.
Hvert år i februar måned tilskrives alle på listen for at få tilkendegivelse for om man fortsat ønsker at stå på listen. I marts måned tilskrives alle, der har indbetalt det nye årsgebyr, med oplysning om hvilket nr. man nu er på listen
Ventelisten administreres af Britt Holberg-Jørgensen, der også besvarer evt. spørgsmål om denne, kan kontaktes her: brittholberg@hotmail.com eller på tlf.43 64 62 08.